Home > ความเป็นมา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มีที่วิทยาเขตเดียว มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นอุทยานแห่งการศึกษา สำหรับเป็นแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีแรกเปิดสอนใน 8 สำนักวิชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการสอนรวม 13 สำนักวิชา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2534-2558 โดยการบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีแนวคิดและนโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่เป็นฐานในการสนับสนุนการเปิดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีศูนย์การแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งความเข้มแข็งดังกล่าวนี้จะเอื้อต่อการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น