Home > มาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

  1. ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับปรับปรุง)
  2. ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  3. ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  4. ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. สถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองปริญญา
  6. บรรยายกาศการเข้าตรวจประเมินฯสถาบัน
  7. สถาบันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองปริญญาฯ
  8. สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 9 สถาบัน

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานสัตวแพทยสภา