Home > วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์   

เป็นสถาบันชั้นนำในด้านสัตวแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์ บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจนการวางแผนควบคุม และป้องกันโรคสัตว์
  3. สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ