ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ. ดร. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร กับตำแหน่งนายก สมาคม KUVA

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีกิจกรรมร่วมฟังสัมนา และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก สมาคม KUVA รับเลือกเป็นครั้งแรก โดยมีผู้สมัคร 2 ท่านคือ นายสัตวแพทย์ ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เบอร์ 1 และนายสัตวแพทย์ วัชระ ปานวุ่น เบอร์ 2 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เวลา 8:30 - 11:00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายสัตวแพทย์ ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เบอร์ 1 ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Total Page Visits: 197