อาจารย์สัตวแพทย์ มวล. ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

           ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สพ.ญ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow อีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ จึงได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ สหราชอาณาจักร เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์

   หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สมัครเป็นสมาชิกของ UKPSF แล้ว ทาง HEA ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ที่พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (DESCRIPTORS) ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้กับอาจารย์รุ่นแรกจำนวน 60 คน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ โดยได้รับเกียรติจาก Kathryne Wright, FHEA, Associate Head of Academic and Professional Development และ Andrew Hudson, Higher Education Academy Consultant เป็นวิทยากร