ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ. ดร. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

ขอแสดงความยินดี กับ น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี อันจะทำให้การพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา