รับสมัครทุนเรียนปริญญาเอก 1 ทุน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

📋 หัวข้อวิจัยที่สามารถเลือกทำได้
🐬 พฤติกรรมสัตว์
🐬 โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ หรือ โรคที่สำคัญในสัตว์
🐬 การนำสารธรรมชาติมาใช้ในสัตว์ เช่น สมุนไพร ยางพารา
🐬 การอนุรักษ์สัตว์ป่า และทะเล, ผลกระทบของมลพิษ (เช่น ขยะ) ต่อสุขภาพสัตว์
📋 ระยะเวลา 3 ปี
📋 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนแบบทำวิจัยอย่างเดียว ไม่มี course work
📋 สนับสนุนค่าเทอมทั้งหมด ประมาณ 300,000 บาท ต่อ ปี
📋 สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อ เดือน
📋 คุณสมบัติผู้สมัคร
🐬 จบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ แบบมี course work ด้วย เกรดเฉลี่ย 3.5 หรือแบบทำวิจัยอย่างเดียว ต้องมีมีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์อย่างน้อย Scopus Q4
🐬 คะแนนภาษาอังกฤษ TOEL (paper- 500, Computer-173, Internet -61) หรือ IELTS – 6.0.
📋 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
🐬 รศ.น.สพ.ดร. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
🐬 Email : tuempong.wo@mail.wu.ac.th
🐬 มือถือ 0835769314

#ทุนปเอก #ปริญญาเอก #เรียนสัตวแพทย์ #ปเอก #ศึกษาต่อ #ทุน

Facebook Comments Box