ศึกษาข้อเรื่อง Opthalamo​logy รายวิชา Small animal medicine

ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สัตวแพทย์หญิง ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตาในสัตว์ ได้สอนบรรยายและภาคปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง Opthalamo​logy วิชาSmall animal medicine ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย ในการเรียนครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณหมอเป็นอย่างสูง
Facebook Comments Box