ศึกษาสัตว์น้ำ กับ อ.สพ.ญ.จิรนันท์ (อ.หมอเฟรม)

ศึกษาสัตว์น้ำ กับ อ.สพ.ญ. จิรนันท์ (อ.หมอเฟรม)

Total Page Visits: 540
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงจิรนันท์ สุดประเสริฐ ได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกายวิภาคของสัตว์น้ำ ในรายวิชา Body structure & function IV กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักโครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์น้ำ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
แสดงความคิดเห็น