AVC’s lecturers have the workshop training on “Outcome Based Education (OBE)”

คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education (OBE)”

Total Page Visits: 237
ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โดย ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำแนวคิดหลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education (OBE)”
คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education (OBE)”
แสดงความคิดเห็น