อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Informatics in Medicine Unlocked

           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ผศ.ดร. สพ.ญ. ศิริวรรณ พราพงษ์ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติInformatics in Medicine Unlocked
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Informatics in Medicine Unlocked