อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Global Ecology and Conservation

Total Page Visits: 540
           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ผศ.ดร. สพ.ญ. นภารัตน์ สุทธิเดช (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติGlobal Ecology and Conservation
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Global Ecology and Conservation