อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Global Ecology and Conservation

           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ผศ.ดร. สพ.ญ. นภารัตน์ สุทธิเดช (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติGlobal Ecology and Conservation
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Informatics in Medicine Unlocked
Total Page Visits: 348