อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ

Total Page Visits: 611
           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดังนี้ 1. Heliyon (Q2, First author) 2. Scientific Reports (Q1, Co-author) 3. Parasitology (Q1, Co-author) 4. Pathogens (Q3, Co-author)
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ