Akkhraratchakumari Veterinary College

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Acta Tropica

Total Page Visits: 654
           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Acta Tropica โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Q1 Scopus , ISI
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Acta Tropica