กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2564

Total Page Visits: 253
ในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อกิจกรรมความสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจให้คุณค่า และมีทักษะพื้นฐานพอที่จะปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการเรียนรู้และการอยู่อาศัย และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์และรุ่นพี่ โดยนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพูดคุยและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และรุ่นพี่ของวิทยาลัยฯ
คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education (OBE)”
แสดงความคิดเห็น