สัตวแพทย์สานสัมพันธ์วันแรกพบ

สัตวแพทย์สานสัมพันธ์วันแรกพบ (AVC First Meeting)

Total Page Visits: 183

        ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสัตวแพทย์สานสัมพันธ์วันแรกพบ (AVC First Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหว่างศิษย์และอาจารย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง นักศึกษาใหม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์แก่อาจารย์ตามขนบประเพณีไทยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติตนในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีรุ่นพี่ทั้ง 3 ชั้นปีได้ให้คำแนะนำทั้งในด้านการปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรักในวิชาชีพสัตวแพทย์ การทำงาน การวิจัย และบริการวิชาการในฐานะสัตวแพทย์

สัตวแพทย์สานสัมพันธ์วันแรกพบ
แสดงความคิดเห็น