อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมโมคลาน และห้องประชุม 15/3 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ หัวข้อ “WU-HSRI conference on Health Science Research” ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่าปัจจุบันความสำคัญด้านสุขภาพ สาธารณสุข เป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านนโยบาย ด้านสาธารณสุข ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการตถุประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการในวันนี้ เพื่อให้เกิดเวทีการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้เวทีการนำเสนอผลงานจะสามารถเพิ่มคุณภาพงานวิจัย จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดนำเสนอใน 2 หัวข้อ คือ Public Health, Health System, Social and Health และ Biomedical Science, Health Technology and Innovation ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขสู่นักวิจัยหน้าใหม่เพื่อให้เกิดผลงานที่หลากหลายและเป็นช่องทางให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้นำเสนอผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีคณาจารย์มีจำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 12 คน และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ มากกว่า 50 คน
         ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ใน Parallel session 1: Public Health, Health System, Social and Health ได้แก่ อ.ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์), อ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์), อ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) และ อ.ดร.คมกริบ หลงละเลิง (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ส่วนผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ใน Parallel session 2: Biomedical Science, Health Technology and Innovation ได้แก่ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์), ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์), อ.ดร. ลิตวดี เจือบุญ (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์),และ อ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)

credit ข่าว : สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
Total Page Visits: 28