Akkhraratchakumari Veterinary College
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ระหว่าง AVC กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ระหว่าง AVC กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Total Page Visits: 309
นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 31 ส.ค. 64 ณ สวนสัตว์เปิดท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกิจการ สวนสัตว์เปิดท่าลาด ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลัก 4 ด้าน คือ 1) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่า 2) เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3) เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า และ 4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเพื่อให้สวนสัตว์ทุ่งท่าลาดเป็นสวนสัตว์ที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่า “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างสรรผลงานนวัตกรรมให้แก่สังคม โดยเน้นงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศเป็นสำคัญ การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่าฉบับนี้ ทั้งสองสถาบันมีความมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาทั้งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อให้สวนสัตว์เปิดท่าลาดสามารถพัฒนาเป็นสวนสัตว์สาธารณะที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ รวมถึงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เป็นรูปธรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของทีมสวนสัตว์ทุ่งท่าลาดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านสัตว์ป่า เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ โภชนาการอาหารสัตว์ พฤติกรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรมมาใช้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของสวนสัตว์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลสุขภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศต่อไป
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ระหว่าง AVC กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แสดงความคิดเห็น