สัตว์แพทย์ มวล. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม Thai Educational

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมด้วยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการ Thai Educational Fairs, Nepal 2021 ผ่าน Facebook LIVE ของสถานฑูตเนปาล ซึ่งสามารถเข้าไปชมเทปการถ่ายทอดสดได้ใน https://www.facebook.com/events/568070094297850/?ref=newsfeed

Total Page Visits: 195
Facebook Comments Box