อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รศ.ดร. สพ.ญ.สุมาลี บุญมา (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Veterinary World โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Q1 Scopus
Total Page Visits: 30