Akkhraratchakumari Veterinary College

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

Total Page Visits: 1132
           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารยผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Veterinary World โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Q1 Scopus
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World