อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารยผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Veterinary World โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Q1 Scopus
Total Page Visits: 398