Akkhraratchakumari Veterinary College
เรียนรู้การฝึกควบคุมม้ากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เรียนรู้การฝึกควบคุมม้ากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Total Page Visits: 255

ในช่วงระหว่าปิดภาคการศึกษา (9-26 เมษายน และเดือนกันยายน 2564 ) นำทีมโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธ์ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาไปยังฟาร์มม้าในตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติด้านหัตถการ รวมทั้งการจับบังคับภาคสนาม
และเพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับม้าในช่วงเวลาปิดเทอม

เรียนรู้การฝึกควบคุมม้ากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เรียนรู้การฝึกควบคุมม้ากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
แสดงความคิดเห็น