Akkhraratchakumari Veterinary College
คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจของอาจารย์รุ่นใหม่ในการทำวิจัยและการสอน”

คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจของอาจารย์รุ่นใหม่ในการทำวิจัยและการสอน”

Total Page Visits: 153

ในวันที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการจัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจของอาจารย์รุ่นใหม่ในการทำวิจัยและการสอน”
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาภัค วินทชัย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร. ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค ระบบ Zoom Meeting
และ Facebook live เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัย การสอนและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในช่วงเวลาเดียวกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น