คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัย สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ AVC”

Total Page Visits: 123

ในวันที่ 17-18  กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนโครงการวิจัย สำหรับ อาจารย์รุ่นใหม่ AVC” โดยวิทยากร  ศ.ดร.สมพร เตชะงามณรงค์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นเสนอโครงการขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความคิดเห็น