ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลบัณฑิตศึกษา”

Total Page Visits: 476

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการ การวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลบัณฑิตศึกษา” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พิธีกร อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Facebook live สด ระบบ Zoom Meeting Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/5876008141 Meeting ID: 587 600 8141หรือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอารยุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น