เชิญชวนเข้ารับฟังการอบรมการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การอบรมการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
โดยวิทยากร จากฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP-INNO) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค และระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 587 600 8141
Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/5876008141
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 075-476004

การอบรมการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Total Page Visits: 217
แสดงความคิดเห็น