โครงการ “การวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”

Total Page Visits: 75

คณะกรรมการประจำสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “การวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” โดย live สดผ่าน Facebook Fanpage: VET WU และระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พรรณพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เนื่องด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้คณาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 ด้าน ต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ดังนั้น การวางแผนการตีพิมพ์ผลงานและการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการประจำสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดโครงการ “การวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ผ่านทาง live สด Facebook Fanpage: VET WU และระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พรรณพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ท่านวิทยากรเป็นอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์มากที่สุดจำนวน 18 บทความ และดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณาจารย์รับทราบแนวทางการวางแผนการตีพิมพ์และการดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น