Akkhraratchakumari Veterinary College
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับการตรวจประเมิน 5ส. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับการตรวจประเมิน 5ส. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

Total Page Visits: 144

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการตรวจประเมิน 5ส. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกลาง 5 ส. ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ อาจารย์ ดร.ชนันท์กร จันแดง นางสาวชมพูนุช เทพรักษา เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้
ทั้งนี้ ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการ 5ส. กลางของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับการตรวจประเมิน 5ส. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับการตรวจประเมิน 5ส. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
แสดงความคิดเห็น