Akkhraratchakumari Veterinary College
โครงการบรรยายหัวข้อ “SOCIAL RETURN OF INVESTMENT” การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

โครงการบรรยายหัวข้อ “Social return of investment” การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

Total Page Visits: 544

Social return of investment (SROI) เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม สำหรับการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจให้ทุนวิจัยได้

ทางคณะกรรมการประจำสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จึงได้จัดทำโครงการบรรยายหัวข้อ “Social return of investment” การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เทิดศักดิ์ ญาโนอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ และให้ผู้เข้าฟังสามารถเข้าใจแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย ผลงานวิจัยที่จะส่งผลประโยชน์กลับสู่สังคม ในกรณีที่เขียนทุนวิจัย และหน่วยงานที่สนับสนุนทุนพิจารณาความคุ้มค่าย้อนกลับสู่สังคม และ SROI สามารถนำไปพัฒนางานวิจัยของตัวเองต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น