Akkhraratchakumari Veterinary College
กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย

กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย

Total Page Visits: 89

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพด้านวิจัย เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย 1:1 ของปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยจะมีการหมุนเวียนกันนำเสนองานวิจัยของอาจารย์ทุกท่านเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์จำนวน 2 ท่านที่นำเสนอในครั้งนี้ คือ

1. ผศ.สพ.ญ. จุรีรัตน์ สำเร็จประสงค์
2. ผศ.ดร.น.สพ. ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน

แสดงความคิดเห็น