กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย

Total Page Visits: 103

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพด้านวิจัย เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย 1:1 ของปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยจะมีการหมุนเวียนกันนำเสนองานวิจัยของอาจารย์ทุกท่านเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์จำนวน 2 ท่านที่นำเสนอในครั้งนี้ คือ

  1. Asst. Prof. Dr.Gerd Katzenmeier
  2. Dr. Charles Norman Scholfield
แสดงความคิดเห็น