ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สพ.ญ. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา และ รศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

Total Page Visits: 39

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สพ.ญ. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา (First author) และ รศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน (Corresponding author) (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary World เรื่อง “Antimicrobial resistance in Staphylococcus pseudintermedius on the environmental surfaces of a recently constructed veterinary hospital in Southern Thailand” โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1

แสดงความคิดเห็น