ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.น.สพ. เดชธชัย เกตุพันธ์ุ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

Total Page Visits: 40

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.น.สพ. เดชธชัย เกตุพันธ์ุ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary World เรื่อง “Immunohistochemical and molecular profiling of CD 117, Oct-4, and Sox-2 in canine cutaneous mast cell tumor of the crossbred dogs in Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.” โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1

แสดงความคิดเห็น