ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร  Journal of Equine Science

Total Page Visits: 33

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Equine Science เรื่อง “The Combination of BMP12 and KY02111 Enhances Tendon Differentiation in Bone Marrow-Derived Equine Mesenchymal Stromal Cells” โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q4

แสดงความคิดเห็น