Akkhraratchakumari Veterinary College
โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

Total Page Visits: 197

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับในทุกพื้นที่ และเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อคนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้สุนัขยังเป็นพาหะนำโรคในการแพร่เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไปสู่สัตว์และสัตว์สู่คนได้ ซึ่งจัดเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังไม่ทางเยียวยารักษา ดังนั้นภารกิจที่สำคัญต่อการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์คือการลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค การควบคุมไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะมากเกินความดูแลได้ ดังนั้น การลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ ซึ่งวิธีการลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าและการลดจำนวนสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนคือการผ่าตัดทำหมัน

ทั้งนี้วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี” เพื่อให้สุนัขจรจัดได้รับการผ่าตัดทำหมันเป็นการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข เป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ การออกหน่วยลงพื้นที่ของนักศึกษา การส่งเสริมการฝึกทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์ และการสร้างโครงการนำร่องให้แก่ชมรมสัตวแพทย์อาสา โดยบูรณาการร่วมกับค่ายอิงคยุทธบริหาร และโรงพยาบาลสัตว์เมตตา ในการดำเนินการทำโครงการดังกล่าว ฯ ขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า
 • เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทั้งในด้านการฝึกทักษะด้านศัลยกรรม การนำความรู้และความสามารถทางสัตวแพทย์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชน ในการให้บริการด้านสวัสดิภาพสัตว์

ระยะเวลาการดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม 2565

แผนการดำเนินการ

วัน

หัวข้อ

สถานที่

24 สิงหาคม 2565
17.30 – 20.30

 

เดินทางจากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ มวล. ไปที่พัก

จ. สงขลา

25 สิงหาคม 2565
06.30 – 08.00
08.00 – 08.30
08.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.00
17.00 – 18.30

 

เดินทางจากที่พักไปค่ายอิงคยุทธ
ประชุมทีมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการผ่าตัดทำหมัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการผ่าตัดทำหมัน
เดินทางจากกลับที่พัก

จ. ปัตตานี

26 สิงหาคม 2565
06.30 – 08.00
08.00 – 08.30
08.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 20.00

 

เดินทางจากที่พักไปค่ายอิงคยุทธ
ประชุมทีมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการผ่าตัดทำหมัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการผ่าตัดทำหมัน
เดินทางกลับวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ มวล.

จ. ปัตตานี

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. ศาสตราจารย์คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร
 2. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลัชวรรณ แสนเสมอ

ผู้ดำเนินงาน

 1. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กิตติมา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ
 2. อาจารย์ ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
 3. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวินี กุลนานันท์

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

 1. นศ.สพ.วรดา ธรรมสังวาลย์ รหัสนักศึกษา 61107652
 2. นศ.สพ.ปุญญิศา แซ่แต่ รหัสนักศึกษา 61114955
 3. นศ.สพ.ชญานี โสตถิอนันต์ รหัสนักศึกษา 61117784
 4. นศ.สพ.สุภัค อุดมพรประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 61119111
 5. นศ.สพ.สุภาภรณ์ ตีระวัฒนานนท์ รหัสนักศึกษา 61120192
 6. นศ.สพ.วิราสินี กาณจนา รหัสนักศึกษา 61120473
 7. นศ.สพ.พัชรพล ขุมเงิน รหัสนักศึกษา 61123006

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สุนัขได้รับการผ่าตัดทำหมัน เป็นการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข
 • นักศึกษาได้ออกหน่วยลงพื้นที่ ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์ เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน ได้คิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการออกหน่วยปฏิบัติงาน และได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดทำ “โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี” ในวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2565 นำทีมโดยคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 10 คน  เพื่อให้บริการทำหมันสุนัข เป็นการลดจำนวนสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน เพื่อให้สุนัขจรจัดได้รับการผ่าตัดทำหมันเป็นการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข เป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกทอดทิ้ง 

 

แสดงความคิดเห็น