Akkhraratchakumari Veterinary College
คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565

คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565

Total Page Visits: 248

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร. น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง (สาขาเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม) ประจำปี 2565 จากงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (อิมแพ็คฟอรั่ม) เมืองทองธานี 
     ศาสตราจารย์ คลินิก ดร. น.สพ.สุวิชัย  กล่าวว่า รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง เป็นรางวัลที่มอบให้กับสัตวแพทย์ที่ทำงานช่วยเหลือสังคม สามารถทำให้เกิดผลลัพท์เป็นที่ประจักษ์ จนกระทั่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติกับตนเอง สถาบัน และสายงานด้านสัตวแพทย์โคนมอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ และอยากฝากถึงทุก ๆ คนว่า การกระทำของแต่ละบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ
     สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์โดยใช้หลักแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งเป็นแนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม และเน้นการประยุกต์ใช้หลัก One Health ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมโรคระบาดสัตว์โดยอาศัยหลักสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง เพื่อการพัฒนาระบบรากฐานของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565
แสดงความคิดเห็น