Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์

Total Page Visits: 338

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นจุดเริ่มต้นสู่ชั้นคลินิก ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 เปรียบเสมือนชีวิตของนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ดำเนินมาถึงครึ่งหนึ่งของเส้นทางสู่วิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี ให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ด้วยความภาคภูมิใจ การสวมเสื้อกาวน์เป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางวิชาชีพของสัตวแพทย์ เมื่อสวมเสื้อกาวน์ ควรพึงระลึกเสมอว่า ขณะนี้เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิชาชีพสัตวแพทย์ ที่ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม โดยตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนโยน และเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ภูมิใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับ และควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตน ตลอดจนความรับผิดชอบด้วยความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็นสัตวแพทย์ที่ดีในอนาคต โดยในพิธีมี คณาจารย์ บุคคลากร สโมสรนักศึกษาฯ นักศึกษาสัตวแพทย์ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 3 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ณ อาคารปฏิบัตการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์
แสดงความคิดเห็น