Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาสัตวแพทย์ดูงานประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสัตวแพทย์ดูงานประเทศญี่ปุ่น

Total Page Visits: 197

เมื่อวันที่ 11-18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปดูงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ ณ Azabu University ประเทศญี่ปุ่น โดยในงานนี้นักศึกษาได้ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการสัตวแพทย์ รวมถึงการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ ทั้งทางด้านการรักษาสัตว์เลี้ยงด้าน การจัดการฟาร์ม ด้านห้องปฏิบัติการการวินิจฉัยโรคในต่างประเทศ และสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา สำหรับการปฏิบัติงานของวิชาชีพการสัตวแพทย์ในต่างประเทศ ทางวิทยาลัยฯ โดยมีกำหนดการดังนี้ 

  • 11 มีนาคม 2566 เดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
  • 12 มีนาคม 2566 เดินทางจากสุวรรณภูมิไป Narita airport และ พักโรงแรมใกล้กับมหาวิทยาลัย Azabu
  • 13 มีนาคม 2566 เยี่ยมชม Animal farms รับชมวิดีโอ
  • 14 มีนาคม 2566 ดูงาน ณ Animal hospital of Azabu University
  • 15 มีนาคม 2566 ผ่อนตามอัธยาศัย
  • 16 มีนาคม 2566 นักศึกษาสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ทำการ Discussion และ Present ผลงาน
  • 17 มีนาคม 2566 เดินทางกลับ นครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณ Azabu University ประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

นักศึกษาสัตวแพทย์ดูงานประเทศญี่ปุ่น
แสดงความคิดเห็น