Akkhraratchakumari Veterinary College
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

Total Page Visits: 337

       วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้มีโอกาส ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ จำนวน 5 คนจาก James Cook University, Townsville (TSV) ประเทศออสเตรเลีย โดยในการนี้ นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์สัตว์ปีกและสัตว์ป่า ณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช และสวนสัตว์สงขลา ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566
       ในการต้อนรับครั้งนี้ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และคาดหวังว่าจะได้ต้อนรับ และสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกครั้ง ในอนาคต

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย
แสดงความคิดเห็น