Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจตาในสัตว์เล็ก

นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจตาในสัตว์เล็ก

Total Page Visits: 197

นักศึกษาสัตวแพทย์ เรียนปฏิบัติการ วิชา Small animal medicine 1 เรื่องการตรวจตาในสัตว์เล็ก โดยอาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก สรีรวิทยาการสัตว์ ในการเรียนครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจตาในสัตว์เล็ก และได้ลงมือทำแลป โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำในแต่ละกลุ่ม

นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจตาในสัตว์เล็ก
นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจตาในสัตว์เล็ก
แสดงความคิดเห็น