Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สัตวแพทย์ มวล.ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ ที่ประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สัตวแพทย์ มวล.ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ ที่ประเทศออสเตรเลีย

Total Page Visits: 102

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ ที่ the College of Public Health, Medical and Veterinary Sciences, James Cook University (JCU) ประเทศออสเตรเลีย โดยได้ร่วมในกิจกรรมการฝึกงานที่ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง ร่วมกับนักศึกษาสัตวแพทย์ของ JCU การผ่าซาก การวินิจฉัยโรค การเรียนในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนสัตวแพทย์ที่ไทย และประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับทีมคณาจารย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ JCU อย่างอบอุ่น

แสดงความคิดเห็น