Akkhraratchakumari Veterinary College
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนขอทุนวิจัย

ว.สัตวแพทย์ มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนขอทุนวิจัย”

Total Page Visits: 295

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนขอทุนวิจัย” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนการขอทุนวิจัย โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อ.ดร.สพ.ญ. วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการอิสระ ผศ.ดร.น.สพ. เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หัองประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ทางวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น