Akkhraratchakumari Veterinary College
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ว.สัตวแพทย์จัดอบรม “ทาสแมว”เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขกายสุขใจ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ว.สัตวแพทย์จัดอบรม “ทาสแมว”เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขกายสุขใจ

Total Page Visits: 75

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง “เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขกายสุขใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรศ.ดร. น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน และอาจารย์ ผศ.ดร. สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้ความรู้ในเรื่อง อาหาร วิธีการเลี้ยงดู ของใช้ที่จำเป็น การป้องกันโรค การเล่นกับแมว พฤติกรรม และสุขภาพจิตของแมว ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลี้ยงแมวของตนเองได้เป็นอย่างดี ในการนี้โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น