Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนม

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนม

Total Page Visits: 75

นักศึกษาชั้นปี 4  และคณาจารย์ประจำรายวิชา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับน้ำนมดิบ กระบวนการ pasteurisation และ UHT ตลอดจนมาตรฐานของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จากสหกรณ์โคนม พัทลุง จ. พัทลุง เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา VET61-465 ในการนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ อย่างมากเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีต้องขอขอบคุณ สหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุง เป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้และความร่วมมือเป็นอย่างดี 

แสดงความคิดเห็น