Home > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ

บรรยากาศการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561  นำโดย ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ และอ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง  ให้เกียรติร่วมการประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  ตามองค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง  ได้รับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากคณะกรรมการ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีจะสามารถนำคำแนะนำต่างๆ ใช้แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ตามแต่ละตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments