กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานวิจัย ที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี เราทำงานภายใต้ แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
โดย แบ่งการทำงานวิจัยออกเป็น 3 กลุุ่มคือ
  1. โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ (Zoonotic disease) ในกลุ่มนี่้จะมุ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การแพร่กระจายของโรคระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และยังรวมไปถึง การดื้อยาของเชื้อโรค ความปลอดภัยในอาหาร และการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

นักวิจัย Prof.Dr. Suvichai Rojanasathien
Assoc.Prof.Sumalee Boonmar
Dr Thotsapol Thomrongsuwannakij
Asst.Prof. Dr. Tuempong Wongtawan
Dr Jindarha Prampramote
   
  2. เวชศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Conservation medicine) ในกลุ่มนี้เราจะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธุ์ระหว่าง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง ความขัดแย้ง โรค มลพิษ และการจัดการ

นักวิจัย Asst.Prof. Dr. Tuempong Wongtawan
Dr Rattapan Pattanarangsan
Dr Manoch Yindee
Dr Jindarha Prampramote
Prof.Dr. Suvichai Rojanasathien
   
  3. เวชศาสตร์ในสัตว์เลี้ยงและการนำความรู้ไปใช้กับสัตว์ป่าและมนุษย์ (Comparative medicine) ในกลุ่มนี้จะเน้นทำวิจัยเกี่ยวกับ โรคของสัตว์เลี้ยง และการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสัตว์ชนิดอื่น และมนุษย์ นอกจากนี้จะรวมถึงการนำความรู้ในเชิงการแพทย์ของมนุษย์มาใช้ในสัตว์ การผลิตสัตว์ และการวิจัยเชิงพื้นฐานในสัตว์ทดลองเพื่อประโยชน์ของสัตว์ และมนุษย์

นักวิจัย Prof Norbert Mencke
Dr Christopher James Stott
Asst Prof Chaiwat Boonkaewwan
Asst.Prof. Dr. Tuempong Wongtawan
Asst.Prof.Dr. Ngamchit Choongkittaworn
Prof.Dr. Suvichai Rojanasathien