กลุ่มงาน วิจัย

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี

กลุ่มงานวิจัย ที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี เราทำงานภายใต้ แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โดย แบ่งการทำงานวิจัยออกเป็น 3 กลุุ่มคือ

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ (ZOONOTIC DISEASE)

"

กลุ่ม

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ (Zoonotic disease)

ในกลุ่มนี่้จะมุ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การแพร่กระจายของโรคระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และยังรวมไปถึง การดื้อยาของเชื้อโรค ความปลอดภัยในอาหาร และการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

นักวิจัย

ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร
รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา
ผศ.น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน

เวชศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (CONSERVATION MEDICINE)

"

กลุ่ม

เวชศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Conservation medicine)

ในกลุ่มนี่้จะมุ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การแพร่กระจายของโรคระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และยังรวมไปถึง การดื้อยาของเชื้อโรค ความปลอดภัยในอาหาร และการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

นักวิจัย

ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร
รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา
ผศ.น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน

เวชศาสตร์ในสัตว์เลี้ยงและการนำความรู้ไปใช้กับสัตว์ป่าและมนุษย์ (COMPARATIVE MEDICINE)

"

กลุ่ม

เวชศาสตร์ในสัตว์เลี้ยงและการนำความรู้ไปใช้กับสัตว์ป่าและมนุษย์  (Comparative medicine)

ในกลุ่มนี้จะเน้นทำวิจัยเกี่ยวกับ โรคของสัตว์เลี้ยง และการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสัตว์ชนิดอื่น และมนุษย์ นอกจากนี้จะรวมถึงการนำความรู้ในเชิงการแพทย์ของมนุษย์มาใช้ในสัตว์ การผลิตสัตว์ และการวิจัยเชิงพื้นฐานในสัตว์ทดลองเพื่อประโยชน์ของสัตว์ และมนุษย์

นักวิจัย

Prof Norbert Mencke
Dr Christopher James Stott
ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์
รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะ
ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร

Rene Walker

Designer

Molly Dunn

Designer

Molly Dunn

Designer

James Dixon

Designer
Facebook Comments Box