Akkhraratchakumari Veterinary College

นักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29

         เมื่อวัน 28-29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ และนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน กรีฑา และ E-Sport การประกวดการแสดง และการประกวดสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต/นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ อันนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น