ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก Tcas รอบ1 Portfolio

ลำดับ เลขผู้สมัคร ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1 16302451 พุทธภัทร รัตนพิสุทธ์พันธุ์
2 16303803 พรชิตา สังข์สวัสดิ์
3 16300774 ณัฏฐณิชา ศุภพงศกร
4 16300970 ปรวรรณ ประทุมวรรณ
5 16300771 ระรินพร จำเริญดี
6 16300449 กัลยกร คงช่วย
7 16300478 ปวีณ์กร ศุภธีระนนท์
8 16302319 คุณากร ด่านธีรวนิชย์
9 16303488 เบญญาภา ศรีลาภะมาศ
10 16300562 นฤมล สิงห์สุวรรณ
11 16301177 พัฒน์นรี เศวตาภรณ์
12 16304499 ภารดี อ่องสมบัติ
13 16302435 สิรีพชร สันทบ
14 16300466 วรรณา สีรูปี
15 16301070 พรชนก ดวงสวัสดิ์
16 16300981 วรรณิสา รักทอง
17 16303950 จรีรัตน์ สุดเทศ
18 16303092 อารียา ชูนวล
19 16300564 กฤษฎา แสงสุรินทร์
20 16302759 กฤติยา คิวเจริญ
21 16304248 กสิกร ทรัพย์คต
22 16300513 พงศ์ภัค การวินพฤติ
23 16303389 ทัตพร คำมณีจันทร์
24 16302855 ขวัญฤดี เพ็ชรด้วง
25 16304617 นิรดา เกตุทอง
26 16301249 ธธิดา พูลสวัสดิ์
27 16304638 สาหร่าย ศรีชัย
28 16301433 กัญญ์วรา บุญรักษ์
29 16302494 ธัญญานุช แคล้วสูงเนิน
30 16300993 นภัสสร ชนะสิทธิ์
31 16303934 อภิสรา สันทัดการ
32 16303747 จารีรัตน์ ปฏิเวธ
33 16301842 ภานุพงศ์ อินทวงศ์
34 16300627 บุณยนุช สุวรรณชัย
35 16302067 ศิริลักษณ์ คงประโคน
36 16302079 นาฬิกา มีงาม
37 16301916 ปฏิมากรณ์ รังสิโรภาส
38 16302444 ณัฏฐิมาภรณ์ นิรมาณธรรมกุล
39 16304492 สัจจพร โคตรุโร
40 16303946 ชิดชนก สุวรรณโน
41 16304522 คาวุฑ รัตนะธรรมมากร
42 16304546 อธิราช กันทอง
43 16300151 จีรนันท์ อวยพร
44 16304625 ธัญชนก ช่วยรักษา
45 16303887 ติรยา ล้อมตะคุ
46 16300164 วรรธิดา วีระเกียรติกุล
47 16304645 ณิชากร ภักดีโชติ
48 16301905 ฐิติรัตน์ วิเชียรไพศาล
49 16301085 พณิศรา มุสิกะชาติ
50 16303608 ปาริชาต นาคเกิด
51 16304188 ปริญญา วงษา
52 16304621 พุฒิพัฒน์ กษมกุลพิสิฐ
53 16302705 ชนากานต์ ชูวัจนะ
54 16300299 นภัสกรณ์ มเหษี
55 16300658 รุ่งไพลิน เตชะนันท์
56 16303817 ธรรศ เล็ดรอด
57 16301889 อริสรา โสภี
58 16302428 ชมพูนุท​ เพ็งฉุย
59 16300508 นภาพร ฤกษ์ฉวี
60 16304434 ฐาปนิกณ์ ยี่ซ้าย
61 16301539 ชิดชนก ขันแกล้ว
62 16301719 ธวัชชัย นวลใย
63 16304116 ชญาดา สุวรรณคีรี
64 16301427 รดา ไชยมงคล
65 16301173 สิริษา พูนรวบ
66 16303200 ชลรวี ศรีน้ำรอบ
67 16303147 กษมาวดี เกษมกุลทรัพย์
68 16303139 จันจิรา เมธา
69 16300284 มณชุ์ปริยา สิงคราช
70 16302625 ณตะวัน จำนงค์
71 16301167 อุนนดา ใจสมุทร
72 16303681 พิมพ์พัฒน์ สระทองเทียน
73 16303948 อัยยรัตน์ ศรีสุทธิ์
74 16303697 พิมพิสา ไหทสุวรรณ
75 16303702 กนกพร สนธิเมือง
76 16303704 ปริยฉัตร มีบุญมาก
77 16300028 สิขเรศ อินทภิรมย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อได้ตามกำหนดการต่อไปนี้    

วันที่  ขั้นตอน
 30 ม.ค. 63  ประกาศผลการคัดเลือกที่เว็บไซต์ mytcas.com
 30 – 31 ม.ค. 63          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ mytcas.com เพื่อเข้าไปคลิกยืนยันสิทธิ์ ที่จะเข้าศึกษาต่อกับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์  

4 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ทางเว็บไซต์ entry.wu.ac.th
และ mytcas.com

4 – 17 ก.พ. 63 

นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,400 บาท

                   

 

Facebook Comments