คณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีร่วมอาสาทำความดีในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

         คณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมอาสาทำความดีในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สัตวแพทย์และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็นชุดปฏิบัติการด้านสัตว์ใหญ่ ชุดปฏิบัติการด้านสัตว์เล็ก และชุดปฏิบัติการช้าง รวม 11 ชุดปฏิบัติการ/วัน แบ่งโซนไปทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้มีเกษตรกรและประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์แล้ว 552 ราย สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับบริการกว่า 10,000 ตัว ในโครงการนี้ได้ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม , การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ , การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค , การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก และการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร รวมทั้งยังมีการออกปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช้าง ในพื้นที่โซนภูเขา รวมทั้งเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส

Facebook Comments Box