คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบและราคาน้ำนม

คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ศาสตราจารย์ คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ไดรับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบและราคาน้ำนม ณ สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด
Facebook Comments